top of page

 Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting IK STA VOOR Vrede, Vrijheid en Vriendschap

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting IK STA VOOR Vrede, Vrijheid en Vriendschap): De Stichting heeft als doel:
“Het bevorderen van de Vrede, Vrijheid en Vriendschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.”De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het opzetten van Community Art projecten, zowel zelfstandig als in samenwerking

De Stichting activeert bewustwording voor Vrede, Vrijheid en Vriendschap.

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd aan Prinses Margrietstraat 35 in Rosmalen
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77485327. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

 

Contact
Bij vragen kan je contact opnemen via ons contactformulier. Je kan ons ook bereiken via ikstavoor@gmail.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, donatiegeschiedenis,  functietitel en bedrijf, KvK gegevens,  contactgeschiedenis, inhoud berichten, IP-adres, social ID, cookie ID.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
In onze relaties/donateur administratie houden we bij welke organisaties en particulieren gebruik maken van onze diensten, met eventueel daarbij de relevante contactpersonen.

 

Beeldmateriaal
Wij kunnen tijdens projecten/campagnes beeldmateriaal gebruiken van onze gebruikers– waaronder foto’s en video’s. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze projecten en campagnes en voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.


Rechten van betrokkenen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.
Informatie en inzage
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
Rectificatie
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.
Vergetelheid
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.
Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.
Toestemming intrekken
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.
Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de AP.
Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld lidmaatschap, evenement), op basis van toestemming en de meesten voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van GDF: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.
Verwerkers en derde ontvangers
Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) staat het de Non-Profit organisaties vrij om adresgegevens aan te bieden voor eenmalig gebruik. Zolang zij dat melden aan de donateurs en men daartegen in verzet kan komen.
In de communicatie naar donateurs van onze relaties wordt er verteld wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Ook wordt de donateur de mogelijkheid geboden om hiertegen in verzet te komen, zoals de wet voorschrijft.
Als er een verzoek van een donateur komt, wordt deze meteen ingewilligd en verwerkt in de donateursdatabase van de betreffende klant.
Onze donaties verlopen via Mollie. De gegevens die wij van Mollie ontvangen van de donateurs worden doorgestuurd aan de organisatie waarvoor er gedoneerd is. Dit betreft de naam van de donateur (er is een optie om anoniem te doneren) het bedrag en het doneerproject.

Social Media
Om onze projecten meer draagvlak te geven / te promoten en om verslag te doen hiervan maken wij gebruik van social media, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Voor dit doel kunnen wij beeldmateriaal van gebruikers, donatie campagnes en andere personen op onze social media-pagina’s posten. Laat het ons weten, als je liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van jou op social media posten, via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy verklaring van het betreffende social media platform van toepassing: Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

bottom of page